පුරුදු සහ ඇබ්බැහි වීම්

වචන 2ක් ඒත් එකම තේරුමක්. සුදුසු දේවල් “හොද පුරුදු” ලෙසත් නුසුදුසු දේවල් “නරක පුරුදු” සහ “ඇබ්බැහි වීම්” ලෙසත් අපි දකිනවා.
පොඩි කාලෙ නිතරම දෙමවුපියන් ගුරුවරුන් ගෙන් නිතරම අහන්න ලැබුණ වචන 2ක් තමයි හොද පුරුදු සහ නරක පුරුදු. කාලයත් එක්ක අපේ ජීවිත වලට අලුත් වචනයක් එකතු වෙනව, පුරුද්දෙන් අත් මිදීමට අවශ්‍ය නමුත් අත්මිදීමට අපහසු යැයි කියන “ඇබ්බැහි වීම්”. ඉන් කිහිපයක්

Read More